پشتیبان پروژه به صورت رسمی، اختیاری است. اگر به یک فرد یا وظیفه جداگانه‌ای تفویض نشود، این نقش توسط مدیر پروژه انجام می‌گیرد. یکی از وظایف
نقش ها و مسئولیت ها هیئت پروژه، جواب گوی شرکت، مدیریت طرح یا مشتری برای موفقیت پروژه است و اختیار هدایت پروژه از طرف شرکت، مدیریت
مسئولیت اولیه مدیران تیم، کسب اطمینان از آن است که محصولات تعریف شده توسط مدیر پروژه با کیفیت مناسب در مقیاس زمانی و هزینه قابل قبول
مدیر ارشد، مسئول نهایی پروژه است که به وسیله کاربر ارشد و تامین کننده ارشد پشتیبانی می شود. نقش مدیر ارشد، کسب اطمینان از تمرکز پروژه
مدیر پروژه، جوابگوی هیئت پروژه و مدیر ارشد نهایی و اختیار اجرای پروژه به صورت روزانه را از طرف هیئت پروژه با توجه به محدودیت های
هر نرم افزار برنامه ریزی پروژه باید: قابلیت طراحی و اعمال تغییرات احتمالی را در گانت چارت و فلوچارت (از جمله نمودار PERT و CPM) داشته
بودجه طرح یا برنامه ریزی مالی پروژه است. بودجه برنامه پروژه را به کمیت های قابل اندازه گیری تبدیل می کند، که نشان می دهد منابع مورد نیاز
فلوچارت (PERT  یا CPM) مزایا: اطلاعات کامل و جامعی از ارتباطات و پیوستگی فعالیت های هر پروژه به ما می دهد. معایب: در پروژه های بزرگ، پیچیده می شود و تسلط به
فهرست تمام فعالیت ها و شرح خلاصه ای از هر کدام از آنها را تهیه کنید. زمان مورد انتظار هر فعالیت را مشخص کنید.