اهمیت هوش مالی چیست؟ چه تعریفی از این بحث دارید؟ آیا مفهوم هوش مالی را می دانید؟ پول چطور و چقدر خرج می شود؟
نظام های اندازه گیری همان طور که قبلا نیز اشاره شده، یکی از صورت های مالی است که وضعیت مالی شرکت را نشان می دهد. وضعیت