عاداتی که برای صحبت کردن در جمع ضروری است: _ واضح و رسا صحبت کنید: طوری که صدایتان نه خیلی بلند و نه خیلی آهسته