در کنترل راهبری تدارکات پروژه می توان از چک لیست زیر به عنوان یک الگو استفاده نمود: کنترل راهبری مناسب تدارکات پروژه با در
در کنترل برنامه کیفیت پروژه می توان از چک لیست زیر به عنوان یک الگو استفاده نمود: کنترل برنامه کیفیت پروژه با در نظر گرفتن ملاحظات
در کنترل خاتمه پروژه می توان از چک لیست زیر به عنوان یک الگو استفاده نمود: خاتمه پروژه با در نظر گرفتن ملاحظات زیر