نقش ها و مسئولیت ها هیئت پروژه، جواب گوی شرکت، مدیریت طرح یا مشتری برای موفقیت پروژه است و اختیار هدایت پروژه از طرف شرکت، مدیریت