سه فضیلت بازیکن تیم ایدئال فضیلت سوم : هوشمندی (Smart) از میان این سه فضیلت ، این یکی بیش از بقیه نیاز به تشریح کردن دارد،