اهمیت هوش مالی چیست؟ چه تعریفی از این بحث دارید؟ آیا مفهوم هوش مالی را می دانید؟ پول چطور و چقدر خرج می شود؟