درکی که دیگران از شما دارند چه بسا در تعارض چشمگیری با برداشت شما از خودتان باشد. آگاه شدن به طرز تلقی دیگران از شما مولفه