منشور پروژه سندی ساده است که در ابتدای کار تهیه شده ، پروژه را بطور کلی تعریف می کند . این تعریف به پروژه رسمیت