فهرست تمام فعالیت ها و شرح خلاصه ای از هر کدام از آنها را تهیه کنید. زمان مورد انتظار هر فعالیت را مشخص کنید.