مدیر ارشد، مسئول نهایی پروژه است که به وسیله کاربر ارشد و تامین کننده ارشد پشتیبانی می شود. نقش مدیر ارشد، کسب اطمینان از تمرکز پروژه