درکی که دیگران از شما دارند چه بسا در تعارض چشمگیری با برداشت شما از خودتان باشد. آگاه شدن به طرز تلقی دیگران از شما مولفه
۱. ساخت چشم انداز ومسیری دقیق   در قدم اول باید چشم‌انداز و مسیری دقیق و دلخواه برای خود بسازیم . وقتی با نگاه منفی