تفکر سیستمی و تجزیه و تحلیل صورتهای مالی
تفکر سیستمی رویکردی برای درک و توصیف سیستم‌ها و فرایندهای درون کسب‌و‌کار با تجزیه و تحلیل عناصر و تعاملات آنهاست. می توانید از تفکر