قول معروفی است که می گوید ((برنامه چیز بیخودی است، اما خود برنامه ریزی واجب است.)) برنامه ها بی فایده اند، از این رو که خیلی
در قسمت دوم در مورد اینکه چه چیزهایی عادت‌های ما را می‌سازند و نحوه کارکرد آن‌ها صحبت خواهیم کرد. در این قسمت، چهار جزء
  به جای اینکه مدام به لیست کارهایی که باید انجام دهید نگاه کنید به خصوص وقتی که زمان کمی دارید بهتر است که