سه فضیلت بازیکن تیم ایدئال فضیلت سوم : هوشمندی (Smart) از میان این سه فضیلت ، این یکی بیش از بقیه نیاز به تشریح کردن دارد،
کاهش هزینه به معنای اخراج کارمندان و یا کاهش کیفیت نیست. باید در مورد اثربخش نبودن روراست باشید. به سال 1990 بازگردید، زمانی که