روش PRINCE2، چهار عنصر یکپارچه (اصول، مضمون ها، فرآیندها و محیط پروژه) را در مدیریت پروژه در نظر می گیرد. اصول PRINCE2: اصول، راهنماهایی قطعی و
PRINCE2 مخفف PRojects IN Controlled Environments 2 (پروژه در یک محیط کنترل شده) است و توسط آژانس دولتی انگلستان گسترش یافته است . استاندارد Prince2 یک متودولوژی برای انجام