نهاد مالی
نظام مالی ایران متشکل از مجموعه نهادهایی است که وظایف مختلفی از جمله جمع‌آوری سپرده، ارائه تسهیلات، سرمایه‌گذاری، بیمه و سایر خدمات مالی را
مهارت یعنی توانایی در انجام کارهای سخت و دشوار مهارت های فردی ذاتی نیستند به همین خاطر به صورت اکتسابی می توان آنها را