مذاکره موفق نیازمند آن است که به طور موثری طرف مقابل را متقاعد کنید. وقتی می خواهید بر طرف مقابل تاثیر بگذارید، لازم است فرصت