دو ابزار بسیار متداول برای پایش پروژه وجود دارد. یکی استفاده از فلوچارت هایی مانند نمودار PERT و دیگری استفاده از نمودارهای ستونی مانند گانت چارت