هر نرم افزار برنامه ریزی پروژه باید: قابلیت طراحی و اعمال تغییرات احتمالی را در گانت چارت و فلوچارت (از جمله نمودار PERT و CPM) داشته