انواع روش های طبقه بندی و افشای اوراق بهادر قابل دادو ستد(سریع المعامله)و غیر قابل داد و ستد در بازار استاندارد حسابداری شماره 15