اهمیت انعطاف‌پذیری استراتژی و اجرای آن پیتر دراکر گفته است: “برنامه‌ فقط حاکی از حسن نیت شما برای دنبال کردن مجموعه‌ای از هدف‌های مطلوب است؛ مگر
شما برای مسیرتان چه برنامه ای دارید و چه نقشه ای کشیده اید؟ چه اهدافی دارید؟ چگونه می خواهید پیش بروید؟ تعریف های استراتژی: