شما برای مسیرتان چه برنامه ای دارید و چه نقشه ای کشیده اید؟ چه اهدافی دارید؟ چگونه می خواهید پیش بروید؟ تعریف های استراتژی: