برای دست یافتن به عملکرد پرثمر در محل کار خود، باید نقاط قوتتان را بشناسید و از آنها بهره ببرید. همچنین، باید بدانید که