یکی از راههای تعیین اینکه نگرانی ما در کدام حلقه است، تشخیص میان داشتن ها و بودن هاست: ((وقتی پول خانه ام را بپردازم