سه فضیلت بازیکن تیم ایدئال فضیلت اول : فروتنی (Humility) در زمینه کار تیمی فروتنی تا حد زیادی همان چیزی است که در نگاه
ترازنامه بیشتر مردم سالی یک بار باری معاینه کلی نزد پزشک کپمی روند تا اطلاعاتی از سلانت جسمی خود به دست آورند.شرکت ها نیز