مذاکره کنندگان به این دلیل سر میز مذاکره می آیند که معتقدند نیازهایشان با مذاکره برآورده می شود. برای برآورده سدن این نیازها مذاکره کنندگان، سبک