محدوده پروژه (که پیش از این تدوین شده است) در این فرآیند به ساختار شکست کار تبدیل می شود. ساختار شکست کار ترکیبی سلسله مراتبی