پیام کلیدی مقصد مضمون ریسک، شناسایی، ارزیابی و کنترل عدم قطعیت است و نتیجه آن افزایش توانایی پروژه برابر دست یابی به موفقیت خواهد بود. در