در کنترل راهبری تدارکات پروژه می توان از چک لیست زیر به عنوان یک الگو استفاده نمود: کنترل راهبری مناسب تدارکات پروژه با در