حمایت مقام بالاتر لایه ضخیمی از ابر جلوی هر نوری را گرفته بود. نشــانی از ماه و ســتاره ها نبــود. تاریکــی محــض بــود. گــروه