مهارت یعنی توانایی در انجام کارهای سخت و دشوار مهارت های فردی ذاتی نیستند به همین خاطر به صورت اکتسابی می توان آنها را