در کنترل خاتمه تدارکات پروژه می توان از چک لیست زیر به عنوان یک الگو استفاده نمود: کنترل خاتمه مناسب تدارکات پروژه با در
در کنترل اجرای تدارکات پروژه می توان از چک لیست زیر به عنوان یک الگو استفاده نمود: کنترل اجرای مناسب تدارکات پروژه با در نظر گرفتن