بودجه طرح یا برنامه ریزی مالی پروژه است. بودجه برنامه پروژه را به کمیت های قابل اندازه گیری تبدیل می کند، که نشان می دهد منابع مورد نیاز