مزایای برندسازی شخصی: اعتماد به نفس و رضایت مندی بیشتر دیده شدن بیشتر در بازار ایجاد تمایز در بازار اعتبار و قدرت بیشتر کنترل و