تهیه برنامه مدیریت پروژه در فرآیند های برنامه ریزی تعداد زیادی برنامه (محصول مدیریتی) توسعه داده می شود که ممکن است در قالب مدارک مستند ارائه