قول معروفی است که می گوید ((برنامه چیز بیخودی است، اما خود برنامه ریزی واجب است.)) برنامه ها بی فایده اند، از این رو که خیلی