شما بازاریابی را چگونه می بینید؟ چه اطلاعاتی درمورد این بحث دارید؟ تحویل ارزش محصول از تولیدکننده به مصرف کننده را بازاریابی می نامند. بازاریابی فقط