در کنترل اقدامات اجرایی پروژه می توان از چک لیست زیر به عنوان یک الگو استفاده نمود: اقدامات اجرایی پروژه با در نظر گرفتن