سه فضیلت بازیکن تیم ایدئال فضیلت اول : فروتنی (Humility) در زمینه کار تیمی فروتنی تا حد زیادی همان چیزی است که در نگاه
  یکی از مهم ترین وظایف مستمری که به عنوان یک راهبر کسب و کار به عهده دارید استخدام کارمندان است. کار آسانی نیست، یک پروسه زمان بر