تعریف منابع انسانی عبارت است از: فعالیت کنار افراد مختلف ، استفاده از نیروی انسانی جهت اهداف سازمان منابع انسانی دسته ای از افراد