اجتماعی کار با دیگران را در قالب آگاهی بخشی، توسعه،کمک یا درمان ترجیح می دهد. توانایی های میان فردی و آموزشی دارد. از فعالیت های معمول
  به جای اینکه مدام به لیست کارهایی که باید انجام دهید نگاه کنید به خصوص وقتی که زمان کمی دارید بهتر است که