نکته استارتاپی:از اشتباهات خود درس بگیرید!

در ابتدا ما اشتباهات بسیاری انجام دادیم. من فکر میکردم که خیلی طبیعی است زیرا ما در کسب و کار بسیار تازه کار بودیم!