نکته استارتاپی: هدف و ماموریت داشته باشید

 تاسیس شرکت با یک ماموریت و هدف Alan Johnson بنیانگذار Treehouse بزرگترین توصیه من به کسانی که می خواهند شرکت جدیدی تاسیس کنند، تمرکز