شرایط آزمون CFA : قسمت چهارم – سیاست های برنامه آزمون

 سیاست های برنامه CFA: برای اینکه از یکپارچگی برنامه های CFA محافظت کنیم و مطمئن شویم فرایند آزمون برای همه شرکت کنندگان عادلانه است، قوانین و