پشتیبان پروژه به صورت رسمی، اختیاری است. اگر به یک فرد یا وظیفه جداگانه‌ای تفویض نشود، این نقش توسط مدیر پروژه انجام می‌گیرد. یکی از وظایف
نقش ها و مسئولیت ها هیئت پروژه، جواب گوی شرکت، مدیریت طرح یا مشتری برای موفقیت پروژه است و اختیار هدایت پروژه از طرف شرکت، مدیریت
مسئولیت اولیه مدیران تیم، کسب اطمینان از آن است که محصولات تعریف شده توسط مدیر پروژه با کیفیت مناسب در مقیاس زمانی و هزینه قابل قبول
روش PRINCE2، چهار عنصر یکپارچه (اصول، مضمون ها، فرآیندها و محیط پروژه) را در مدیریت پروژه در نظر می گیرد. اصول PRINCE2: اصول، راهنماهایی قطعی و