دوره های بازاریابی و فروش تا چه میزان به توانمندسازی مدیران کمک می کند؟

 چرا استفاده از دوره های مدیریت بازاریابی اهمیت دارد؟ یکی از قسمت هایی که بیشتر کسب و کارها با آن درگیر هستند، نحوه بازاریابی محصولات