سه فضیلت بازیکن تیم ایدئال فضیلت اول : فروتنی (Humility) در زمینه کار تیمی فروتنی تا حد زیادی همان چیزی است که در نگاه