چابکی هیجانی و آموزش آنلاین بازارهای مالی و نگرش سیستمی
بازارهای مالی چیست؟ بازارهای مالی، نوعی بازار هستند که راهی را برای خرید و فروش دارایی‌هایی مانند اوراق قرضه، سهام و ارز خارجی فراهم