نکته استارتاپی:آمادگی مسائل غیر منتظره را داشته باشید!

    مسائل پیچیده ای پیش آمده بود. بحران اقتصادی در اواخر سال 2009 ما را مجبور به کاهش هزینه ها و توقف استخدام کرده بود،‌ آن دوران